Chronologie Burgerlijke Stand 
 
1789   Het begin van de Franse revolutie.
1795-10   Als gevolg van de ' expansiedrift' van de Franse revolutionairen wordt Zuid Nederland, het huidige België;, dat Oostenrijks bezit is, bij Frankrijk ingelijfd.
1795-1606   Dit is de beroemde periode met die fameuze Bataafse omwentelingen; het is het begin van de Bataafse Republiek, nadat Prins Willem V naar Engeland vluchtte.
1796-07-04   Oudste akte van Burgerlijke Stand
1796-07-12   Invoering van de Franse wetten op de oudste akten van de Burgerlijke Stand op Nederlands grondgebied.
1798-05-01   Oudste Burgerlijke Stand akten in het Limburgs Roergebied
1799   Staatsgreep door Napoleon Bonaparte in Franrijk
1603-04-01   De voornamen worden wettig geregeld volgens de Franse wet: Code de Civil; in Nederland van kracht van 1611 tot 1970
1605   Invoering van het register van eigendomsoverdracht
1606   Oprichting van het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Bonaparte, een broer van Napoleon. Wij worden dus een Franse satellietstaat.
1607-07-20   Eerste decreet op klappers van de akten van de Burgerlijke Stand, voor zover in Nederland aanwezig.
1610   Koninkrijk Holland wordt bij Frankrijk ingelijfd; het begin van de Franse taal wordt duidelijker (dus ook voor dp genealoog)
1611-01-01   Invoering van een nieuw rechtsstelsel; genaamd Code de Napoleon; dit stelsel omvat o.a. de Code de Civil en de Code de Penal: een nieuwe gerechtelijke indeling voor het hele land en een nieuwe muntsoort.

    Het officiële begin van de Burgerlijke Stand
1611-03-01   Invoering Code de Civil voor Nederland boven de 'Grote Rivieren': rest van (Noord-)Nederland volgt in grote blokken.
1611-08-16   Decreet op achternamen: iedereen moet een vaste achternaam krijgen
1613-05-17   Hernaald decreet van 16-11-1611: iedereen is wettelijk verplicht een vaste achternaam aan te nemen
1630-11-30   Terugkeer van de 'Oranjestaat'; omdat inmiddels Prins Willem V overleden is, wordt zijn zoon Willem na enige tijd de koning Wllem I van het Koninkrijk der Nederlanden.
1617-01-08   Militiegegevens worden verplicht vermeld in de huwelijksakte.
1625-11-08   Koninklijk besluit waarin vastgesteld is dat iedereen binnen 6 maanden een vaste achternaam dient te hebben.
1628-09-27   Wettelijk besluit genomen tot het houden van de eerste officiële volkstelling.
1632   Het in 1605 ingevoerde register van eigendomsoverdracht wordt vervangen door het kadaster.
1638   Nieuw Burgerlijk Wetboek, waarin o.a.:
 • Meerderjarig verhoogd van 21 naar 23 jaar
 • Afschaffing adoptie uit de Burgerlijke Stand
 • Alle cijfers (jaartallen) worden voluit geschreven
 • Er mogen geen afkortingen meer gebruikt worden in de akten
 • Verplichting van militieregels in huwelijksakte
 • Minimum huwelijksleeftijd van de vrouw wordt verhoogd van 15 naar 16 jaar
1649-10-19   Besluit tot een 3e Algemene Volkstelling, naar de toestand op 19 november 1649 (voorloper Bevolkingsregister van 1650)
1650-01-01   Officiële invoering van het Bevolkingsregister
1679-04-22   Wettelijke regeling voor het houden van een volkstelling die elke 10 jaar gehouden moet worden
1679-06-27   Splitsing van registratie van huwelijksaangiften en huwelijksafkondigingen.
1901-02-23   Meerderjarigheidsregeling verandert de leeftijdsgrens van 23 naar 21 jaar.
1904   Personen, die geen bestuurders van een gemeente zijn, worden benoembaar tot ambtenaar van de Burgerljjke Stand
1913   Afschaffen van de verplichte mondelinge huwelijksafkondiging op twee zondagen na de ondertrouw.
1913-06-20   Het is niet meer verplicht om 4 getuigen bij een huwelijk te doen optreden; het wordt nu naar wens 2. 3 of 4.
1920-08-11   Introductie van gezinskaart (Bevolkingsregister wordt in meeste gevallen afgeschaft).
1922-02-10   Een reparatiehuwelijk mag toegepast worden; men mag na een echtscheiding weer eenmaal met elkaar trouwen.
1927-07-23   Vrouwen mogen nu als getuigen optreden bij een wettelijk huwelijk.
1931-01-31   Gemeentewetswijziging: vrouwen en geestelijken/ bedienaren van de godsdienst benoembaar tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
1935-01-01   Diverse wijzigingen worden ingevoerd:
 • Afkondigingregister van huwelijken wordt afgeschaft; de afkondigingen komen voortaan op losse bladen en aan de pui van het gemeentehuis
 • In huwelijksakten worden voornamen achter de (familie-) namen geplaatst
 • Afschaffen van twee getuigen bij de geboorteaangifte in de geboorteakte
 • De aangifte bij het overlijden in de overlijdensakte wordt niet meer door 2 getuigen gedaan, maar door é;én aangever, wiens familierelatie met de overledene ook niet meer wordt genoemd.
1947   Dit jaar staat bekend om de meest complete volkstelling; uitgevoerd in 14 delen: 11 provincies en 3 grote steden
1949-04-27   De persoonskaarten van overleden mensen zullen voortaan bewaard worden door het Centraal Bureau voor Genealogie (beschikking door min. van Binnenlandse Zaken) Deze bewaring geschiedt pas twee jaar na de overlijdensdatum
1955-05-20   Afschaffen van inschrijven van een extract in de woongemeente van elders en overleden persoon
1956-01-26   Sinds 1993 is adoptiie weer mogelijk in Nederland
1970-01-01   Nieuw Burgerlijk Wetboek:
 • Versoepeling van regeling op voornaam
 • Afschaffen van erkenning bij de huwelijksakte
 • Afschaffen van vermelding van huwelijksdispensaties
 • Keuzegemeente bij voltrekken van huwelijk</li
 • Versoepeling van regels van bloed- en aanverwantschap bij aangaan van een huwelijk. Bijvoorbeeld: zwager en schoonzuster mogen trouwen zonder dispensatie; ook ingeval het huwelijk, dat de zwagerschap deed ontstaan, door echtscheiding is ontbonden.
1971   Het jaar van de laatst gehouden volkstelling loopt uit op fiasco: veel mensen reageren op inbreuk van privacy.
1974-01-01   Afschaffen van het verplicht voorlezen van de akte van de Burgerlijke Stand
1985-01-01   Minimum huwelijksleeftijd voor de vrouw wordt verhoogd van 16 naar 16 jaar.
1987-09-01   Officiële afkondiging van het huwelijk wordt afgeschaft. De regel van eenmaal hertrouwen (reparatiehuwelijk) wordt teniet gedaan; men mag na elke echtscheiding weer met elkaar trouwen.
1988-01-01   Meerderjarigheidsleeftijd wordt van 21 naar 16 jaar gebracht
1994-10-01   De wet op de GBA treedt in werking: de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens. Tevens wordt opgeheven de controle op bevolkingsregisters
1995-01-01   Ook nu weer veel burgerlijke stand regels gewijzigd:
 • Afschaffen van register van huwelijkstoestemming
 • Afschaffen van register van huwelijksaangiften
 • Afschaffen van kantmeldingaantekeningen
 • Introductie van 'latere vermelding'
 • Afschaffen van familierelatieaanduiding van huwelijksgetuigen
 • Afschaffen van vermelding van huwelijksgetuigen (na 2 jaar op 1 januari 1997 weer teniet gedaan)
 • Afschaffen van beroepsomschrijvingen
 • Afschaffen van echtscheidingsakten (wordt ondergebracht in 'latere vermelding' in betreffende akte)
 • Afschaffen van vordering 'tot tonen van een kind bij geboorte' aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit werd overigens zelden gevraagd
1998-01-01   Nieuw naamrecht in Nederland:
Introductie van register van geregistreerd partnerschap
1998-04-01   Wijziging van afstammingsrecht;
 • Afschaffen van begrippen zoals wettiging, wettig en onwettig kind
 • Introductie van een nieuwe term: 'kind dat al of niet in familierechtelijke verhouding staat met de vader'
 • Introductie van gerechtelijke vaststelling van het vaderschap
2001-04-01   Wet van openstelling van huwelijk:
 • Eerste homoseksuele paren treden in het huwelijk
 • Omzetten van reeds eerder gesloten geregistreerd partnerschap bij homoseksuelen naar huwelijk
     Wikipedia Burgerlijke stand